Standaardlijst floramonitoring rivierengebied

Tijdens de floraonderzoeken is gebruik gemaakt van een vaste lijst van plantensoorten die indicatief en kenmerkend zijn voor het rivierengebied en een zekere mate van zeldzaamheid hebben. Deze lijst is tot stand gekomen door het samenbrengen van de kennis van verschillende florakenners die langs de Grote rivieren lopen (met Delphi-methode) (zie Peters e.a., 2005). De lijst is vervolgens aangevuld met verschillende soorten die vooral typisch zijn voor kwelmilieus en ooibossen.

De uitgebreide lijst kunt u hier downloaden