Maasheggen, Oeffelt

Oeffelter Meent

De Oeffelter Meent is een uiterwaardengebied langs de Brabantse Maas bij Oeffelt. In dit natuurgebied liggen onder meer enkele percelen die ooit vergraven zijn tot op het onderliggende grind en zand. Dit terrein herbergt als sinds jaar en dag een goed ontwikkeld stroomdalgrasland met soorten als Grote tijm, Voorjaarszegge en Voorjaarsganzerik. Het grootste deel van het gebied bestaat uit relatief kleiige graslanden en hooilanden, als onderdeel van het grotere Maasheggengebied. Inmiddels is het gebied vanuit het programma ‘Maas in Beeld’ reeds twee maal onderzocht: eerst in 2006/2007 en recenter in 2020/2021. Hierdoor is een mooi beeld van de ontwikkelingen door de tijd heen, waarbij opvalt dat de toestand van het stroomdalgrasland goed overeind blijft. Het terrein herbergt veel zeldzame plantensoorten, als Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge, Grote tijm, Ruige anjer en het recent teruggekeerde Trilgras of Bevertjes (een zeldzame grassoort), maar ook dagvlinders als Bruin blauwtje en Groot dikkopje. De graslanden in het ruimere Maasheggengebied blijven echter soortenarm, ondanks de waarde van de heggen zelf (en bosschages) voor bijvoorbeeld de avifauna (o.a. Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Grasmus). De meest recente rapportage beschrijft ook de eerste resultaten van herinrichtingsmaatregelen die in 2015 rond de Oeffelter Raam (Kaderrichtlijn Water) hebben plaatsgevonden en ideeën om het gebied o.a. te verbeteren voor amfibieën zoals Kamsalamander.

Rapportage 2008: Gebiedsrapportage Oeffelter Meent 2007 (Pdf)

Rapportage 2022: Gebiedsrapportage Oeffelter Meent 2020 (Pdf)

De Oeffelter Meent, kort na het zomerhoogwater van juli 2021
Voorjaarsaspect met Voorjaarsganzerik