Lus van Linne

In 2010 is vanuit het project Maas in Beeld samenwerking ontstaan met het project “Nieuw Leven in de Lus van Linne”. Dit project wordt vanaf 2017 uitgevoerd door Limburgse Grondstoffen BV, die de aandelen van het voormalig Ballast Nedam Grondstoffen BV heeft overgenomen. Op 2 juli 2013 is gestart met de uitvoering van het project. Vanaf de zomer van 2013 vindt ook extensieve begrazing plaats in vrijwel het hele gebied en zijn alle agrarische activiteiten beëindigd.

Dit project beoogt de komende jaren om de hele meanderboog van Linne tot een aantrekkelijk en beter toegankelijk natuurgebied om te vormen. Door het verder verdiepen van de Gerelingsplas en de Spoorplas, kan het overige deel van de Lus beter ingericht worden voor natuur, waarbij meer ruimte ontstaat voor grindige riverafzettingen, ooibos en stroomdalgrasland. Jos Rademakers heeft hiertoe in samenwerking met o.a. Limburgs Landschap, de gemeente Roermond, Rijkswaterstaat en Provincie Limburg een plan opgesteld. Voor meer info over het project zie de website van “Nieuw Leven in de Lus van Linne

In 2017 is er net als in 2014 en 2010 natuuronderzoek uitgevoerd om de ecologische ontwikkelingen te volgen. Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan indicatieve plantensoorten tussen 2014 en 2017 verder is toegenomen. De grootste winst is geboekt onder de pioniers door de oplevering van de grindplassen bij Peupelensteen (o.a. Bruin cypergras en Kogelbies). Maar dankzij rivierdynamiek blijken zich ook nieuwe waterplanten, ooibos- en stroomdalsoorten te hebben gevestigd waaronder Doorgroeid fonteinkruid, Duifkruid, Grote tijm en Groot glaskruid.
De variatie aan broedvogels was in 2017 goed vergelijkbaar is met die van 2014. Bos- en ruigtevogels laten doorgaans een positieve tot stabiele trend zien, terwijl watervogels een opvallende veer hebben moeten laten. Onder de pioniers deden IJsvogel en Kleine plevier het goed, Oeverzwaluwen wat minder. In het Maasplassengebied heeft de Lus van Linne een speciale waarde voor Blauwe reiger, IJsvogel, Nachtegaal en Oeverzwaluw.
Bevers zijn present in het gebied met drie territoria. Blauwvleugelsprinkhaan en Rugstreeppad die in 2014 in of nabij het gebied zijn waargenomen, zijn in 2017 niet meer gezien.

Download: Gebiedsrapport Lus van Linne 2017 (PDF)

Download: Gebiedsrapport Lus van Linne 2014 (PDF)

Figuur 1: Lus van Linne
Figuur 1. Overzichtskaart Lus van Linne met Overlaat van Linne. Lichtgroen = eerder ontwikkeld natuurgebied, donkergroen = natuurgebied vanaf 2013/2014 met extensief begrazingsbeheer en donkerblauw = heringerichte grindwinning vanaf 2016.

Stand van zaken inrichting (figuur 1)
Tussen 2013 en 2015 is grind gewonnen in de uiterste zuidoosthoek van het gebied (tussen het oude ooibos Peupelensteen en de Maas). De plassen die zijn ontstaan worden Linnerplas genoemd. In juni/juli 2015 zijn twee nieuwe doorvaarten gemaakt ten behoeve van de grindwinning in de Spoorplas: eentje van de Gerelingsplas naar de Maas en eentje door de dam tussen de Gerelingsplas en de Spoorplas. Met het vrijkomende materiaal van de nieuwe doorvaarten is een andere doorvaart dichtgemaakt en is een van de grindplassen in de zuidoosthoek heringericht. Bij beide nieuwe invaarten zijn bovenstrooms twee tijdelijke grindige landtongen aangebracht (zie foto voorzijde).
Vanaf augustus 2015 is gestart met de grindwinning in de Spoorplas. In 2017 is een deel van het grasland dat tussen de Spoorplas en de Maas ligt vergraven waardoor er steilwandjes aan de zuidoostzijde van de plas ontstonden. Daarnaast zijn er aan de zuidwestzijde van de Spoorplas zandige eilandjes opgespoten van onvermarktbare specie die vrijkomt bij de grindwinning. Deze vormen een eerste aanzet tot de realisatie van de nieuwe centrale dam die door de voormalige Spoorplas is gesitueerd. In de winter van 2016/2017 is nabij de voormalige grindafzettingen (van de extreme hoogwaters van ’93 en ’95) een instroomgeul gemaakt door ooibos op de Maasoever.

 

Download: Gebiedsrapportage Lus van Linne 2010 (PDF)

Klik voor recente waarnemingen uit de Lus van Linne ook op Waarneming.nl: klik hier