Borgharen

In 2016 is het eerst opgeleverde natuurgebied van het project Grensmaas ecologisch onderzocht. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: de flora van de locatie Borgharen heeft zich na herinrichting in relatief korte tijd gunstig ontwikkeld. De soortenrijkdom is verdrievoudigd en ligt op een niveau dat normaal is voor goed ontwikkelde natuurgebieden langs de Grensmaas. Vooral pioniersoorten van hoge grindbanken, rivierdalruigtes en zoom-mantelvegetaties zijn goed vertegenwoordigd waaronder zeldzaamheden als Mantelanjer en Tripmadam en de voor Nederland zeer zeldzame soorten Stijve wolfsmelk en Weideklokje. De zone waar indicatieve flora groeit, is beperkt tot de hogere delen van de weerdverlagingen en opvallend ook op en langs de randen van het onvergraven eiland. Grote delen van het gebied Borgharen herbergen door hun kleiige afwerking of voedselrijke (bemeste) onvergraven bodem (nog) een soortenarme begroeiing.

Onder de fauna van het jonge natuurgebied zijn enkele opvallende soorten aangetroffen: Blauwvleugelsprinkhaan en Rugstreeppad. De eerste soort manifesteert zich vanaf 2015 vooral op de warme, hoge grindige delen van het onvergraven eiland en er is daar een vrij grote populatie aanwezig. Bijzonder is de vestiging van de Rugstreeppad in de kleiberging vanaf 2014. Inmiddels is sprake van een grote populatie die zich succesvol stroomafwaarts heeft uitgebreid: via Itteren is de soort in 2016 bij Geulle a/d Maas opgedoken.

De broedvogelbevolking wordt momenteel gedomineerd door voormalige akkervogels (Veldleeuwerik en Gele kwikstaart) die de overstap hebben gemaakt naar extensief natuurgrasland. Ze hebben daarbij gezelschap gekregen van de Graspieper die voorheen ontbrak. De Grauwe gors die hier ooit een bolwerk had, is niet teruggekeerd en de kans op hervestiging lijkt klein. Bosrietzanger en Grasmus zijn de meest talrijke ruigte- en struweelsoorten.   De lijst wordt aangevuld met pioniersoorten (Bergeend, Kleine plevier) en watervogels. Ook de eerste meer bijzondere ruigtesoorten hebben zich gevestigd (o.a. Blauwborst, Roodborsttapuit).

Download: Gebiedsrapport Borgharen (PDF)