Verslag symposium Maas in Beeld 2008

Zandvlakte Gebrande KampGrote opkomst en een begeesterde sfeer

Op woensdag 1 oktober 2008 werd in Roermond de grote symposiumdag “Maas in Beeld” gehouden. Alleen al de grote opkomst (> 200 mensen, na een stop op de inschrijvingen) en het gemêleerde het gezelschap (waterbeheerders, natuurbeheerders, plannenmakers, delfstofwinners, beleidsmensen en bestuurders) waren ingredienten voor een succesvolle dag. Daarnaast bleek er veel inhoudelijk enthousiasme achter te blijven bij de deelnemers. Kernwoorden van de dag waren “inspiratie”, “kwaliteit”, “zand- en grindbodems”, “economische spinoff” en “samenwerking”.

Lezingen

De lezingen van de ochtend richtten zich enerzijds op de resultaten van het project Maas in Beeld (Gijs Kurstjens) maar anderzijds ook op de succesfacoren voor de inrichting van de grote rivierprojecten en langs specifieke Maastrajecten (Bart Peters, Willem Overmars). Daarnaast gaf Roeland Hillen van Rijkswaterstaat een doorkijk naar de toekomst vanuit zij visie als waterbeheerder.

 

Discussieforum

Bestuurders van verschillende organisaties (ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Ark, DLG en Consortium Grensmaas) gingen tijdens het symposium met elkaar in debat over belangrijke kwesties rond de grote rivierprojecten. Het belangrijkste thema was de “kwaliteit van inrichting” en vooral de noodzaak voor meer regie rond de kwaliteit van de grote rivierprojecten. “De inrichting bepaald tot in lengte van de dagen de kwaliteit van natuur en landschap in de gebieden”. Hoewel voorkomen moet worden dat die kwaliteit in “rigide kaders” wordt gestopt, hoort bij kwaliteit van inrichting “wel een beeld”.

Ook werd het belang van nauwe samenwerking door verschillende partijen nog eens onderstreept (“Welke hulp – en van wie – heeft uw nodig om effectiever te kunnen werken?”). Het vooraf afstemmen van hoogwaterdoelen en natuurwensen kan enerzijds leiden tot betere ontwikkeling van natuur en landschap, maar anderzijds toekomstige problemen met verruwing van de overstromingsvalkte voorkomen. De ontwikkeling van bos en ruigtes is immers ook voor een belangrijk deel met inrichting te sturen.

Boottocht Maas in beeldBoottocht

Na het binnenprogramma van de ochtend kon de boottocht op de Maas rond Asselt eigenlijk al niet meer stuk, zeker niet nadat de zon vanaf vertrek (na een regenachtige ochtend) volop doorbrak. Naast een uitgebreide kans om elkaar weer eens te spreken, vonden op de boot ook enkele officiele handelingen plaats.

Op het buitendek werd het Syntheserapport “Maas in Beeld: succesfactoren voor een natuurlijke rivier” (download of bestel) uitgereikt aan de aanwezige burgemeesters en wethouders van de Maasgemeenten. Daarnaast beloofde Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk Gebied elkaar “eeuwige trouw” in de uitvoering van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (o.a. het realiseren van vele kilometers vrij eroderende oevers en natuurlijke beekmondingen in de komende jaren).

Ter inspiratie waren er bijdragen van Wethouders Peter Freij (Venlo), Jules Iding (Oss) en Ignace Schops (Directeur Ver. Kempen en Maasland). Zij gingen onder meer in op de successen van het project Maascorridor, de mogelijkheden voor de Brabantse Maas en de concrete financieel-economische spinoff die een mooier landschap en natuur opgeleverd hebben langs de Grensmaas.